พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
  1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
  2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  3. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  4. บริการชุมชน  ประสานความร่วมมือและนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  5. บริหารการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน