ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เพลงมาร์ชโรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 290.57 KB 146727
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 47.8 KB 146743
ข้อมูลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137.01 KB 146370
หลักสูตรที่เปิดสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132.5 KB 146373
งานวิชาการ
รับสมัครนักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 216.02 KB 146382
งานประกันคุณภาพการศึกษา
>รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR (Self Assessment Report) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 146371