ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เพลงมาร์ชโรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 290.57 KB 146720
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 47.8 KB 146736
ข้อมูลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137.01 KB 146363
หลักสูตรที่เปิดสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132.5 KB 146372
งานวิชาการ
รับสมัครนักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 216.02 KB 146381
งานประกันคุณภาพการศึกษา
>รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR (Self Assessment Report) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 146364