ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
นายเฉลิม มาลีรส (ปัจจุบันพระอธิการเฉลิม)อดีตกำนันตำบลเขาฉกรรจ์ ร่วมกับนายปั่น คำเส็ง  อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16  นายประสิทธิ์ พันธุ์ยุรัตน์อดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขาฉกรรจ์ นายสุรินทร์ คำงามอดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขาภูมิ่ง และพ่อค้าประชาชนร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง  และดำเนินการขอให้กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2524 โดยทำการเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม” โดยมีนักเรียนรุ่นแรกจำนวน 72 คน แบ่งเป็น   2 ห้องเรียน โดยมีผู้บริหาร คือ นายสุรีย์  ศุภวิบูลย์ เป็นครูใหญ่คนแรก  ในปีแรกมีครู
4 คน คือ
                   1. นายวิชิต ลือพืช
                   2. ว่าที่ร้อยตรีโจทย์  แดงจันทร์
                   3. นางสาวสารภี  นงค์พรมมา
                   4. นางอันธนา มงคลสินธุ(มาลีวงษ์)
                 พ.ศ. 2525 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายปกรณ์ ภูมิเขต มาดำรงตำแหน่ง
อาจารย์ใหญ่  ต่อมาได้เสนอเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการซึ่งนับว่าเป็นผู้อำนวยการคนแรก
ของโรงเรียน
                 พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายวิศิษฎ์ สุมิตรมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
                 พ.ศ. 2538 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายปัญญา ไชยเสนมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียน
                 พ.ศ. 2541 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายเด่นชัย  มากมนต์ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
                  พ.ศ. 2542 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายชูชาติ พงษ์ประเสริฐ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
                  พ.ศ. 2544 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสมาน พูลสวัสดิมงคล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
                  พ.ศ. 2546 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายกฤษณ  สุนทรกิจพาณิชย์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน
                เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 ได้โอนโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กระทรวงมหาดไทย