กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอรนุช แสงชยาภา
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางปุณณภา เจนธนยุทธ์
ครูเชี่ยวชาญ

นางจันทนา รสชุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ