กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอรนุช แสงชยาภา
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางปุณณภา เจนธนยุทธ์
ครูเชี่ยวชาญ

นางจันทนา รสชุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนุชจรีพร เย็นดี
ครูผู้ช่วย