กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสิรสิทธิ์ บู่ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสิริกร พืชนะผล
ครูชำนาญการ

นายราเมศ กกรัมย์
ครูชำนาญการ

นางสาวสุวรรณา เลิศสิริธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฐิติรัตน์ ฉุนกระโทก
ครูชำนาญการ

นายทศพล ราพิงค์
ครูผู้ช่วย

นายนิตชัย วรรณทะมาศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชราภรณ์ บาลลา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐวิกรานต์ โพธิ์สำนัก
ครูอัตราจ้าง