คณะผู้บริหาร

ดร.สุนิษา สาลีพวง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางลักคณา อ่อนศิลา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประจวบ ดีมุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสนิท โคตะระ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา