คณะผู้บริหาร

ดร.สุนิษา สาลีพวง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางลักคณา อ่อนศิลา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวเยาวลักษณ์ อินทร์ประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


รองผู้อำนวยการสถานศึกษา