กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางแสงระวี บู่ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุษวรรณ เชื้อชะเอม
ครูเชี่ยวชาญ

นางสาวดาริกา มงคลใหม่
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชฎาพร ทองขาว
ครู

นายธีรศักดิ์ สิทธิปลื้ม
ครูอัตราจ้าง