กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสิริขวัญ บุญแจ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนวลฉวี เชิดฉิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเรไร วารี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุกัณญา เนาแสง
ครูเชี่ยวชาญ

นายเกียรติศักดิ์ นาทีชัยชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสางดวงใจ เจริญทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมร แก่นจันทร์ใบ
ครูชำนาญการพิเศษ