กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวดวงใจ เจริญทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุกันญา จันทร์สมร
ครูเชี่ยวชาญ

นางสิริขวัญ บุญแจ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนวลฉวี เชิดฉิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเรไร วารี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมร แก่นจันทร์ใบ
ครูชำนาญการพิเศษ