กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเกียรติศักดิ์ นาทีชัยชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสิริขวัญ บุญแจ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนวลฉวี เชิดฉิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเรไร วารี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุกัณญา เนาแสง
ครูเชี่ยวชาญ

นางสางดวงใจ เจริญทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมร แก่นจันทร์ใบ
ครูชำนาญการพิเศษ