กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพวงเพ็ญ แพนลา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจิตติภัส ขวัญส่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายโกวิทย์ วิเศษศักดิ์
ครูชำนาญการ