กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดัชนี คงทันดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวาสนา ชมภูโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญญาภรณ์ นิ่มนวล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเนาวรัตน์ ท่าประสาร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนิพนธ์ ประเสริฐศักดิ์
ครูชำนาญการ

นางสาวเสาวลักษณ์ กิตติชาติมณีกุล
ครูชำนาญการ

นางสุรีย์ เชื้อวงษ์
ครูชำนาญการ

นางสาวศรุตา จันทเกตุ
ครู