กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวดัชนี คงทันดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวาสนา ชมภูโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเนาวรัตน์ ท่าประสาร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนิพนธ์ ประเสริฐศักดิ์
ครูชำนาญการ

นางสาวเสาวลักษณ์ กิตติชาติมณีกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุรีย์ เชื้อวงษ์
ครูชำนาญการ

นางสาวศรุตา จันทเกตุ
ครู