กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายบุญมั่น ผลสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจักรี โพธิ์สำนัก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปรานอม จันทร์เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประจักรศิลป์ แก่นจันทร์ใบ
ครูอัตราจ้าง

นายบริวัชร ราชสีห์
ครูผู้ช่วย