กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบุญมั่น ผลสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจักรี โพธิ์สำนัก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปรานอม จันทร์เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประจักรศิลป์ แก่นจันทร์ใบ
ครูอัตราจ้าง