กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเฉลิมชัย วารี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกิตติกร เชื้อชะเอม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฐิตารีย์ บุญแจ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฉันทนา กองจันดา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลัดดาวรรณ แก้วพวง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศักดิ์นิรัญ ภูวะลี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนิรันดร์ ประเสริฐศิริรัตน์
ครูชำนาญการ

นายฆฤณพิสิ​ฎ​ฐ์ เขมอัครเจตต์
ครูชำนาญการ

นางธฤษวรรณ นาทีชัยชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิไลรัตน์ พระสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนัทธมน ไชยศรีหา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรุชา ปิยะมิตรบัณฑิต
ครูชำนาญการ

นางสาววิภาพร สมนึก
ครู

นางสาวไอริณ เป็นเครือ
ครู

นายรัฐศาสตร์ ใจสัตย์
ครู

นางสาวณัฐนิชา ทวีธนวาณิชย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปรียานุช นาคสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง