กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกิตติกร เชื้อชะเอม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางฐิตารีย์ บุญแจ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฉันทนา กองจันดา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดวงพร สกุลฮูฮา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศักดิ์นิรัญ ภูวะลี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเฉลิมชัย วารี
ครูชำนาญการ

นายนิรันดร์ ประเสริฐศิริรัตน์
ครูชำนาญการ

นางธฤษวรรณ นาทีชัยชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิไลรัตน์ พระสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนัทธมน ไชยศรีหา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรุชา ปิยะมิตรบัณฑิต
ครูชำนาญการ

นางสาววิภาพร สมนึก
ครู

นางสาวไอริณ เป็นเครือ
ครู

นายรัฐศาสตร์ ใจสัตย์
ครูผู้ช่วย