ภาพกิจกรรม
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การส่งเสริมภาวะผู้นำนักเรียน แก่คณะกรรมการนักเรียนรุ่นที่ 30 เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำ รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตน ทีมงาน ชุมชนและสังคมได้อย่า
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การส่งเสริมภาวะผู้นำนักเรียน  แก่คณะกรรมการนักเรียนรุ่นที่ 30 เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำ รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตน ทีมงาน ชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย
     ดร.สุนิษา สาลีพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย ครูรัฐศาสตร์ ใจสัตย์  และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  60 คน
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2566,17:42   อ่าน 18 ครั้ง